W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (RODO) dbając o bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych osobowych, pragniemy Państwa poinformować o kilku, niezmiernie istotnych kwestiach. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, a w przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji (bok@psbmrowka-biłgoraj.com.pl).

1.      Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest PSB Mrówka-Biłgoraj Dariusz Nizio i Wspólnicy Sp.J., ul.Tarnogrodzka 28, 23-400 Biłgoraj. 

Dane do kontaktu:

- listownie na adres: PSB Mrówka-Biłgoraj Dariusz Nizio i Wspólnicy Sp.J., ul.Tarnogrodzka 28, 23-400 Biłgoraj 

- przez e-mail: bok@psbmrowka-biłgoraj.com.pl

- telefonicznie: 84/686-84-02

 

2.      O jakich danych osobowych mowa?

Chodzi o dane osobowe , które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług (sprzedaż, transport, serwis). W związku z tym, potrzebujemy następujących Państwa danych: imię, nazwisko, w przypadku firmy: nazwa firmy, adres firmy oraz NIP.

Ponadto w celach kontaktowych: e-mail lub / oraz telefon.

 

3.      Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

a)      w przypadku zawartej umowy (sprzedaży, transportu, zamówienia towaru, usługi serwisowej itp.) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień zawartych w umowie (podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administrator)a;

 

b)      dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług drogą elektroniczna lub/i telefoniczną ( podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest art. 6, ust. 1 lit. a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora);

 

c)      dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez PSB Mrówka-Biłgoraj Dariusz Nizio i Wspólnicy Sp.J., . działalności gospodarczej  (podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora);

 

d)      dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawno – podatkowych w związku z prowadzoną przez PSB Mrówka-Biłgoraj Dariusz Nizio i Wspólnicy Sp.J. działalnością  gospodarczą (  podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora);

 

4.      Skąd posiadamy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa w trakcie lub w celu nawiązania współpracy, ze stron internetowych oraz dostępnych komercyjnych baz danych na rynku

6.      Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe?

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w pkt 3 celów:

a)      w zakresie realizacji postanowień zawartych w umowie – przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celu: - dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, - wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,- statystycznych i archiwizacyjnych,- nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń;

b)      w celach marketingowych - przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wycofania zgody lub wniesienia przez Państwa  sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;

Po upływie w/w okresów Państwa dane zostaną usunięte. 

7.      Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Informuje się, iż podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jednakże biorąc pod uwagę realizację celów określonych w pkt 3, podanie danych osobowych może mieć charakter:

a)      umowny, czyli podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Innymi słowy, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i tym samym brakiem możliwości korzystania z usług i produktów należących PSB Mrówka-Biłgoraj Dariusz Nizio i Wspólnicy Sp.J 

b)      dobrowolny, ale podanie danych jest niezbędne do realizacji celów związanych m.in.:

      -      transportem,

      -      wystawieniem faktury, dokumentu dostawy,

     -      przyjęciem zamówienia,

                   -       uczestnictwa w konkursach,

                   -      udziału w ankietach.

8.      Jakie mają Państwo prawa?

W związku z przetwarzaniem przez PSB Mrówka-Biłgoraj Dariusz Nizio i Wspólnicy Sp.J. Państwa danych osobowych - mają Państwo prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Ponadto informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, wszystkie wyrażone zgody na przetwarzanie, o których mowa w pkt 3 - mogą być wycofane w dowolnym momencie. Jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

 

Firma PSB Mrówka-Biłgoraj Dariusz Nizio i Wspólnicy Sp.J

PSB PROFI BIŁGORAJ SP Z O O

NIP 9182137978

REGON 060606457

Tarnogrodzka 28, 23-400 Biłgoraj

PSB MRÓWKA - BIŁGORAJ DARIUSZ NIZIO I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

NIP 9182043289

Regon 060109434

©2019 by PR